Nhớt công nghiệp

Shell Argina X 40

Shell Argina X 40

Shell Tellus S2 M

Shell Tellus S2 M

Shell Tellus S3 M68

Shell Tellus S3 M68

Shell Tellus S2 V

Shell Tellus S2 V

Shell Omala S2 G

Shell Omala S2 G

Shell Omala S4 GX

Shell Omala S4 GX

Shell Omala S4 WE

Shell Omala S4 WE

Shell Corena S2 P

Shell Corena S2 P

Shell Corena S3 R

Shell Corena S3 R

Shell Corena S4 R

Shell Corena S4 R

Shell Refrigeration S2 FR-A

Shell Refrigeration S2 FR-A

Shell Refrigeration S4 FR-F

Shell Refrigeration S4 FR-F

Shell Refrigeration S4 FR-V

Shell Refrigeration S4 FR-V

Shell Gadinia

Shell Gadinia

Shell Melina S

 Shell Melina S

Shell Alexia

Shell Alexia

Shell Argina T

Shell Argina T

Shell Argina X

Shell Argina X

Heat Transfer

Heat Transfer

Shell Alexia 50

Shell Alexia 50