Mỡ chịu nhiệt Shell

Shell Gadus S2 V100

Shell Gadus S2 V100

Shell Gadus S2 V220AC

Shell Gadus S2 V220AC

Shell Gadus S2 V220AD

Shell Gadus S2 V220AD

Shell Gadus S3 V220C

Shell Gadus S3 V220C

Shell Gadus S5 T460

Shell Gadus S5 T460

Shell Gadus S5 U130D

Shell Gadus S5 U130D