Dầu máy nén lạnh

Shell Refrigeration S2 FR-A

Shell Refrigeration S2 FR-A

Shell Refrigeration S4 FR-F

Shell Refrigeration S4 FR-F

Shell Refrigeration S4 FR-V

Shell Refrigeration S4 FR-V